Wydawca treści Wydawca treści

Projekty Lasów Państwowych współfinansowane z Funduszu Europejskiego

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)

 • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
 • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
 • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)
   

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z  funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

W związku z projektem Nadleśnictwo Płońsk uczestniczy w realizacji zadania pn. "Budowa i modernizacja dostrzegalni pożarowych", w ramach którego planowane jest wybudowanie dostrzegalni pożarowej z systemem monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Płońsk.

Działania planowane do realizacji:

 • budowa dostrzegalni pożarowej ,
 • dostawa i montaż sprzętu dla zintegrowanego systemu nadzoru wizyjnego obszaru leśnego.

 

PGL Lasy Państwowe realizują również:

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" mający na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych  oraz gatunków roślin i zwierząt , występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, gdzie celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: wody wezbraniowe, powodzie, podtopienia, susza i pożary.

Poniżej link do filmu o projektach adaptacji lasów do zmian klimatu w obszarze „małej retencji”

https://youtu.be/Y6zprYYa_I0

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.ckps.lasy.gov.pl