Wydawca treści Wydawca treści

organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadleśnictwo Płońsk podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Główny księgowy kieruje Działem Finansowo – Księgowym,  odpowiada za całokształt spraw finansowo-księgowych, a w szczególności wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną i formalno-rachunkową dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.

Sekretarz kieruje Działem Administracyjno – Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa.

Inżynierowie Nadzoru sprawują kontrolę funkcjonalną w zakresie ustalonym przez nadleśniczego.

Stanowisko ds. pracowniczych  podlega bezpośrednio nadleśniczemu i prowadzi całokształt spraw kadrowych oraz płacowych w nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest kierowany przez p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej. Do zadań posterunku należy zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń z zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa.

Dział Gospodarki Leśnej podlega pod zastępcę nadleśniczego . Dział ten prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, ochrony przyrody i środowiska, łowiectwa, zagospodarowania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, prowadzenie działań z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Dział Finansowo-Księgowy prowadzenie ewidencji i formalno-rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej, kontrola prowadzenia sprzedaży detalicznej w leśnictwach przy użyciu kas rejestrujących oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Dział Administarcyjno-Gospodarczy realizuje zadania wynikające z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa a także prowadzi sprawy związane z organizacją i realizacją zamówień publicznych.