Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W KUCHARACH KRÓLEWSKICH

 1. Szkółka leśna w Kucharach Królewskich jest obiektem spełniającym dwie funkcje:
 1. Edukacyjną – obiekty edukacyjne tj. dwie wiaty, izba edukacyjna, ogrody, ławki i stoły, tablice edukacyjno – informacyjne, gra terenowa Zielony Punkt Kontrolny.
 2. Produkcyjną – powierzchnie produkcyjne tj. kwatery (pola siewne) gdzie produkowane są sadzonki gatunków drzewiastych oraz krzewy, na potrzeby odnowień oraz zalesień.
 1. Dla potrzeb zwiedzających udostępniona jest część edukacyjna, powierzchnie produkcyjne (pola siewne) służą tylko i wyłącznie na potrzeby produkcji sadzonek.
 2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY EDUKACYJNEJ.
 1. Wiata Edukacyjna  to obiekt, z którego mogą korzystać nieodpłatnie przedszkola, szkoły i inne placówki dydaktyczne dla których prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, jak również osoby fizyczne w ramach zwiedzania szkółki.
 2. Wiata edukacyjna jest otwarta dla w/w placówek oraz osób zwiedzających w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 w czasie pracy Nadleśnictwa Płońsk w pozostałe dni po indywidualnym uzgodnieniu.
 3. Wynajem wiaty przez osoby fizyczne do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych – wg cennika na stronie internetowej Nadleśnictwa Płońsk - www.plonsk.warszawa.lasy.gov.pl natomiast wynajem dla firm wg uzgodnień indywidualnych.
 4. Z wiaty mogą korzystać osoby i firmy, które zgłoszą rezerwację osobiście w biurze Nadleśnictwa lub telefonicznie w celu uzgodnienia terminu 606 936 787 a następnie potwierdzą rezerwację przesyłając formularz rezerwacji wiaty edukacyjno-turystycznej oraz pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody osobiście w biurze Nadleśnictwa, faksem numer 23 662 45 15 lub pocztą elektroniczną na adres plonsk@warszawa.lasy.gov.pl , co najmniej na 7 dni przed terminem rezerwacji.
 5. Obowiązkiem rezerwującego jest dokonanie opłaty na konto nadleśnictwa PKO BP O/PŁOŃSK nr: 77102015920000240200121004 najpóźniej 2 dni przed terminem objętym rezerwacją.
 6. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba opiekująca się grupą. Opiekun przed rozpoczęciem korzystania z Wiaty Edukacyjnej powinien sprawdzić wiatę pod względem bezpieczeństwa. Osoby indywidualne korzystające z odpoczynku pod wiatą również powinny zastosować powyższe wytyczne. Wszelkie uwagi powinny być niezwłocznie przekazane pracownikowi Nadleśnictwa Płońsk w formie elektronicznej do siedziby Nadleśnictwa ewentualnie w formie wiadomości sms pod numer 606 936 787 pracownikowi od edukacji leśnej.
 7. Za uszkodzenia materialne powstałe w czasie korzystania z obiektu danej grupy korzystającej odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 8. Pozostawienie rzeczy osobistych na terenie obiektu, Nadleśnictwo Płońsk nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 9. Osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek dbania o porządek w miejscu odpoczynku.
 1. Regulamin Izby Edukacyjnej w leśnictwie Kuchary.
 1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego zasad.
 2. Izba Edukacyjna Nadleśnictwa Płońsk przeznaczona jest do zwiedzania oraz do edukacji leśnej.
 3. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
 4. Ekspozycja budek lęgowych stanowi element Izby Edukacyjnej.
 5. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów.
 6. Opiekun grupy na terenie obiektu – Izby Edukacyjnej bierze odpowiedzialność za członków grupy.
 7. Na terenie obiektu zabrania się:
  1. zaśmiecania terenu,
  2. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie obiektu
  3. prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym,
  4. niszczenia wyposażenia i zieleni,
  5. korzystania z obiektów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane
  do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Nadleśnictwa Płońsk, jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób
  i ochrony mienia, a nie są sprzeczne z regulaminem.
 9. Nadleśnictwo Płońsk nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu edukacyjnego, których jest właścicielem.
 10. Korzystający z obiektów ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu  
  i porządku w trakcie korzystania oraz za szkody powstałe podczas  pobytu. W związku z tym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić właścicielowi wszystkie przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości, w szczególności jeżeli mogą one  stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia użytkownika.
 11. Obowiązkiem korzystających z obiektów jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Płońsk nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 1. Przebywanie na terenie szkółki leśnej oraz korzystanie z infrastruktury jest bezpłatne.
 2. Osoby zwiedzające na terenie szkółki leśnej mogą poruszać się tylko i wyłącznie pieszo. Ruch wózków z dziećmi oraz wózków inwalidzkich możliwy jest po ścieżkach z zachowaniem należytej ostrożności. Zwiedzający poruszają się wyznaczonymi ścieżkami, lub w miejsca wskazane przez pracowników Nadleśnictwa Płońsk.
 3.  Na terenie Szkółki leśnej w Kucharach Królewskich zabrania się:

      - Zrywania i niszczenia roślin oraz ich części.

      - Wchodzenia i przebywania na części produkcyjnej szkółki tj. kwatery produkcyjne.

      - Niszczenia tabliczek i dokonywania jakichkolwiek zmian w oznakowaniu roślin.

       - Niszczenia urządzeń małej architektury (ławki, stoły, wiaty, pomosty).

        - Wprowadzania zwierzą domowych bez smyczy.

        - Palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

        - Podchodzenia do pracujących maszyn, oraz wchodzenia do budynków szkółki leśnej bez zezwolenia lub wiedzy pracowników Nadleśnictwa Płońsk.

        - Palenia ognisk bez pozwolenia leśniczego, podleśniczego leśnictwa Kuchary lub koordynatora edukacji przyrodniczo-leśnej.

 1. Fotografowanie dla celów prywatnych jest dozwolone i nieodpłatne.
 2. Fotografowanie dla celów komercyjnych wymaga zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk.

Zasady przebywania na terenie szkółki leśnej, zorganizowanych grup oraz wycieczek
z placówek oświatowych i wychowawczych.

8. Terminy i tematy zajęć ustalane są telefonicznie z pracownikiem Nadleśnictwa Płońsk. tel: 23 6624582

9. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad oraz dyscyplinę odpowiadają opiekunowie grup/nauczyciele.

10. Do obowiązków opiekunów grup/ nauczycieli należy:

 - Zapewnienie opieki nad uczestnikami spotkania oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

 - Poinformowanie wszystkich uczestników a w szczególności ich prawnych opiekunów o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w czasie przebywania na terenie szkółki leśnej (ukąszenia owadów, zadrapania, alergie, kleszcze, pyłki, zagrożenie poparzeń – ognisko, zagrożenia związane z nierównym terenem – złamania oraz zwichnięcia kończyn, zagrożenie związane z upadkiem gałęzi, konarów, szyszek drzew).

 - Opiekunowie grup/nauczyciele biorą pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych.

11. W przypadku rażącego łamania regulaminu a w szczególności podstawowych zasad bezpieczeństwa, pracownicy Nadleśnictwa Płońsk mają prawo do przerwania zajęć.

Przyjmuje się, że każda osoba/opiekun grupy/nauczyciel przebywający na terenie szkółki leśnej w Kucharach Królewskich  przeczytał i akceptuje w/w regulamin
 

Wspłółrzędne geograficzne Szkółki Leśnej w Kucharach Królewskich: 52.68205N, 20.571419E