Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Niepaństwowe

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Problematykę lasów wszystkich własności (zarówno Lasów Państwowych jak i niepaństwowych) reguluje ustawa o lasach z 28 września 1991 roku. Dodatkowo tematyka lasów niepaństwowych ujęta jest w wielu innych ustawach, do których między innymi należy zaliczyć:

Informacja o zawartym porozumieniu.
Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje  starosta.

Nadleśnictwo Płońsk sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni ogólnej 10 321,24 ha, w oparciu o zawarte porozumienia, w których został szczegółowo określony zakres powierzonego nadzoru na gospodarką leśną. Wykaz zawartych porozumień obowiązujących w 2020 roku:
1. Porozumienie z dn. 04 stycznia 2016 r.  pomiędzy Starostą Płońskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk
2. Porozumienie z dn. 25 stycznia 2011 r. pomiędzy Starostą Ciechanowskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk

3. Porozumienie z dn. 8 sierpnia 2016 r. pomiędzy Starostą Nowodworskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk

Porozumienia co roku są aktualizowane aneksem.

 

Procedura dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z rozróżnieniem na lasy objęte uproszczonym planem urządzania lasu oraz inwentaryzacją stanu lasu.

Procedury dla lasów objętych uproszczonym planem urządzania lasu:
1. Właściciel składa (osobiście  ) "wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna". Wniosek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie musi być wypełniony i poświadczony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego (dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa – link poniżej) lub w Starostwie Powiatowym. W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.
2. Właściciel osobiście składa wniosek leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w danej wsi. Wniosek jest ważny 3 miesiące. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.
3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno. Na tej podstawie Nadleśniczy wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".

Procedury dla lasów objętych inwentaryzacją stanu lasu:

Decyzje na pozyskanie drewna na podstawie inwentaryzacji stanu lasu wydaje starosta. W tym celu należy złożyć "wniosek o wydanie w drodze decyzji zezwolenia na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa" (dokument do pobrania w Starostwie Powiatowym) we właściwym starostwie. W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna. W następnych etapach procedura jest prowadzona identycznie jak w przypadku lasów objętych uproszczonym planem urządzania lasu ( pkt 1-3)

Obowiązki właściciela lasu wynikające z Ustawy o lasach
Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991roku (art.9, art.13.) zobowiązuje właściciela lasów, do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:
- ponownego wprowadzenia roślinności leśnej w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;

- zachowania w lasach roślinności leśnej oraz naturalnych bagien i torfowisk;
- pielęgnowania i ochrony lasu w tym również ochrony przeciwpożarowej;
- przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej;
- racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji (Ustawa o lasach art.9., art.13.)

Obowiązki Lasów Państwowych wynikające z Ustawy o lasach
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Nadleśniczy  udziela właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa pomocy, na jego wniosek, poprzez:
- doradztwo w zakresie zalesiania;

- odpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych.

Ponadto:
Na wniosek Nadleśniczego lub z urzędu starosta zarządza wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśniczy wydaje opinię do decyzji starosty w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową szkód powstałych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, pożaru lub innych klęsk żywiołowych (w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody). Nadleśniczy opiniuje projekty uproszczonych planów urządzenia lasu.

Wzory dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw objętych nadzorem.

   Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna - powiat płoński     
 

    Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna - powiat nowodworski

  Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna -

powiat ciechanowski

Informacja odnośnie terminów i miejsc pełnienia dyżurów przez pracowników Nadleśnictwa sprawujących nadzór.

LINK JUŻ DOSTĘPNY NA STRONIE

Osobą prowadzącą sprawy lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Płońsk jest Inżynier Nadzoru Andrzej Grzywacz , tel. 23 674 41 97, 695 340 082;

e-mail:  andrzej.grzywacz@warszawa.lasy.gov.pl

 

Informacja, do kogo właściciel lasu powinien się zwrócić, by uzyskać opis taksacyjny na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Opis taksacyjny może być składową planu urządzenia lasu - dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w przypadku oddania ich w użytkowanie wieczyste osób fizycznych oraz uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu - dla gruntów niepaństwowych.
Sprawę wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej reguluje ustawa
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art.19)
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r.

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji ma miejsce w przypadku realizacji inwestycji (np.: budowy domu, wydobycia kopalin, i innych okoliczności), które skłaniają do zmiany formy użytkowania gruntu z leśnego na inny. Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji dotyczy wszystkich sytuacji, gdy mamy do czynienia z gruntem oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Ls” – niezależnie od tego czy aktualnie w tym miejscu rośnie las czy jest tego lasu pozbawiony.

Realizacja inwestycji (jakiejkolwiek) na gruncie leśnym jest możliwa jedynie wtedy gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na tym terenie daną inwestycję, a przy tworzeniu tego planu, grunt leśny w danej działce przeszedł procedurę zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele inne niż rolnicze i leśne (jest objęty zgodą marszałka województwa, bądź Ministra Środowiska na przeznaczenie na cele inne niż rolnicze i leśne).

Przez pojęcie wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji należy rozumieć wydanie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zgody na rozpoczęcie na gruntach leśnych innego niż leśne użytkowania gruntów. Do wydania decyzji o wyłączenia z produkcji leśnej konieczne jest przedstawienie opisu taksacyjnego lasu.

Opis taksacyjny ujęty jest:
1. W Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu sporządzanym dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o powierzchni powyżej 10 hektarów.
2. W Inwentaryzacji Lasu – sporządzonej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o powierzchni do 10 hektarów.

Uproszczony plan urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu sporządza się na zlecenie starosty. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zgłosić się do danego Starostwa Powiatowego .

 

Procedury obowiązujące przy zalesieniu gruntów rolnych. Zalesienia w ramach pomocy finansowej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W przypadku zalesienia w ramach PROW niezbędne jest sporządzenie planu zalesień. Na wniosek właściciela gruntu Nadleśniczy sporządza plan zalesienia  (Ustawa o lasach, Art. 35, ust.5 pkt 1).
Wymagane dokumenty do sporządzenia planu zalesień:

1) pobrane z  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a) numer identyfikacyjny rolnika.
b) karta informacyjna wraz z materiałem graficznym.

2) pobrane z Urzędu Gminy:
a) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia.
b)zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające, że grunty przeznaczone do wykonywania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000.

3) pobrane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:
a) opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru- w przypadku gruntu przeznaczanego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym, lub na obszarze ich otulin oraz planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych- w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesień lub gruntu z sukcesją naturalną położonych na obszarze Natura 2000.

4) pobrane z Wydziału Geodezji:
a) wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia.

b) w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej, lub planowanego zalesienia gruntów z sukcesją naturalną konieczna jest  mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej, ze wskazaniem granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych, na których są położone, i wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni.

5) do wniosku dołącza się:
a) oświadczenie właściciela na realizację zalesienia.
b) pisemną zgodę współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt stanowi przedmiot współwłasności. 
c) pisemną zgodę małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt stanowi własność tego małżonka.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zalesień zostały określone w: