Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Na podstawie Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2021 poz. 1275 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płońsk informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa:

  1. Powiat płoński: gminy miejskie: Płońsk, Nowe Miasto, Sochocin, gminy wiejskie: Płońsk, Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Sochocin, Załuski, Raciąż (część).
  2. Powiat ciechanowski: gminy wiejskie: Glinojeck (część), Ojrzeń (część).
  3. Powiat nowodworski: gmina miejska Nasielsk, gmina wiejska Nasielsk.
  4. Powiat pułtuski: gmina Świercze (część).

Oferowane do sprzedaży grunty muszą:
1. Być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele).
2. Mieć założoną Księgę Wieczystą.
3. Nie być obciążone na rzecz osób trzecich.
4. Nie być przedmiotem sporów granicznych.

Oferta sprzedaży musi zawierać:
1. Informację o numerach ewidencyjnych działek oraz miejscu ich położenia.
2. Numer księgi wieczystej.
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu proponowanych do sprzedaży działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, informację dotyczącą zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku planu oraz studium - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – dotyczy gruntów do zalesienia.
4. Oświadczenie właściciela (lub właścicieli w przypadku współwłasności lub wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) o braku sporów granicznych i przynależności.

Nabycie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Wszystkie koszty związane z transakcją zakupu ponosi Sprzedający. Cena nieruchomości jest ustalana w negocjacjach, których podstawę stanowi m.in. operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Wnioski pisemne (wzór dostępny jest poniżej w załączniku), dotyczące przeznaczonych do sprzedaży działek, należy przesyłać do Nadleśnictwa Płońsk, pocztą na adres:
Nadleśnictwo Płońsk, Szerominek, ul. Spokojna 1, 09 - 100 Płońsk,
lub plonsk@warszawa.lasy.gov.pl, bądź złożyć osobiście w siedzibie nadleśnictwa, z tytułem : „Sprzedaż lasu”.