Aktualności Aktualności

OCHK

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. Obszar obejmuje tereny otacząjace dolinę rzeki Wkry,  położone w powiatach: żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, nowodworskim. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa obszar zajmuje 25677 ha, z tego ok. 5360 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa położonych w uroczyskach Paryż, Ogonowo, Kiełki, Dziektarzewo, Rzewin, Kępa Majorat, Salomonka, Miszewo, Cieksyn.

Naruszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obejmuje powierzchnię 7030,20 ha położonych w gminach Naruszewo i Załuski. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa obszar zajmuje 6511 ha, z tego ok. 2257 ha gruntów nadleśnictwa położonych w kompleksach Naruszewo, Noskowo, Pieścidła i Złotopolice.

Krysko-Joniecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Obszar obejmuje 9203,4 ha w gminach: Sochocin, Joniec, Płońsk i Załuski. W całości położony jest w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Płońsk, obejmując ok. 187 ha gruntów nadleśnictwa.

Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Zajmuje powierzchnię 14586,1 ha położoną w powiatach: pułtuskim, makowskim i nowodworskim. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się niewielki fragment obszaru, o powierzchni 3215 ha, i obejmujący ok. 287 ha gruntów nadleśnictwa w kompleksach Poniaty i Siennica.